Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Accounthet gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.
Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden.
Contentalle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van teslamodel3nederland.nl of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, en foto’s.
Inloggegevensde loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
Lidde natuurlijke persoon die op teslamodel3nederland.nl een Account heeft aangemaakt.
Reviewde webpagina’s met gebruikersbeoordelingen van Tesla’s.
Sanctieeen waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.
WebsiteDe gehele website

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts en (rechts)handelingen tussen teslamodel3nederland.nl en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.

2.2 teslamodel3nederland.nl mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

3. Registratie van een Account

3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar teslamodel3nederland.nl.

3.2 Het Account komt tot stand nadat teslamodel3nederland.nl een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 teslamodel3nederland.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal teslamodel3nederland.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4. Gebruiksvoorschriften Website en het plaatsen Content

4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door teslamodel3nederland.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 2. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen;
 3. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van teslamodel3nederland.nl of derden;
 4. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 5. geen Content van teslamodel3nederland.nl of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 6. de beveiliging van teslamodel3nederland.nl niet ontwijken of verwijderen;

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. teslamodel3nederland.nl adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

4.4 Het Lid erkent dat teslamodel3nederland.nl niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. teslamodel3nederland.nl staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien teslamodel3nederland.nl vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan teslamodel3nederland.nl dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van teslamodel3nederland.nl) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. voor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij teslamodel3nederland.nl hiervan op de hoogte stellen.

5. Rechten en verplichtingen van teslamodel3nederland.nl

5.1 teslamodel3nederland.nl zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. teslamodel3nederland.nl garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

5.2 teslamodel3nederland.nl behoudt zich het recht voor om:

 1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

5.3 teslamodel3nederland.nl garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

5.4 teslamodel3nederland.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en teslamodel3nederland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

5.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. teslamodel3nederland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

 6. Licentie en intellectuele eigendom

6.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door teslamodel3nederland.nl geplaatste Content berusten uitsluitend bij teslamodel3nederland.nl of haar licentiegevers.

6.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van teslamodel3nederland.nl en/of het betreffende Lid.

6.4 Door het plaatsen van Content op de Website;

 1. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 2. geeft het Lid toestemming aan teslamodel3nederland.nl voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en
 3. doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

6.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart teslamodel3nederland.nl voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 teslamodel3nederland.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content.

7.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor teslamodel3nederland.nl voortvloeiende schade.

7.3 Het Lid vrijwaart teslamodel3nederland.nl tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.